เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท

 
รายชื่อโครงการวิจัย


พบข้อมูลจำนวน 49 แถว
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
1
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2559
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2
Behavior and Satisfaction of Thai Tourists Towards Cultural Tourism Through Homestays in a Community Enterprise in Thailand   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
2559
บริษัท วีว่า อินเซนทีฟทราเวล
3
The Job Embeddedness-turnover intentions relationship: Evidence from Thailand   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
2559
ไม่พบข้อมูล
4
แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการสำหรับโรงแรม ในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ   ครรชิต มาระโภชน์
2559
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
5
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการสอน แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ   วัฒนา พิลาจันทร์
2559
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
6
The factors attributing the Successful Management for Mango Orchards in Chachoengsao Province, Thailand   สุชานาถ พัฒนาวงศ์งาม
2559
งบส่วนตัว
7
ความจำเป็นต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   สุชานาถ พัฒนาวงศ์งาม
  อรนุช กฤตยขจรสกุล
2559
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
8
ตลาดนัดชุมชนเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจุดเริ่มต้นของกระบวนการโลจิสติกส์: กรณีศึกษาตลาดนัดชุมชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   สุชานาถ พัฒนาวงศ์งาม
  อรนุช กฤตยขจรสกุล
2559
งบ สกว.
9
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าบูรณาการสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาผู้ประกอบการสวนมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา   สุชานาถ พัฒนาวงศ์งาม
  วนิดา รุ่งแสง
  สมพร ศิริวรา
2559
งบแผ่นดิน
10
การรวบรวมผลมะม่วงเพื่อการตลาดและการกระจายผลมะม่วงของเกษตรกร ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   สุชานาถ พัฒนาวงศ์งาม
  วนิดา รุ่งแสง
  สมพร ศิริวรา
2559
งบ สกว.
11
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
  จัดการ หาญบาง
2559
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
12
การพัฒนาโมเดลการจัดทำตัวชี้วัดในงานทรัยากรมนุษย์ขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย   ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2558
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
13
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุสาหกรรมภาคตะวันออก   ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
2558
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
14
กลยุทธ์การพัฒนาศึกยภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมขนในจังหวัดฉะเชิงเทรา   ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
  ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
  นิชชิชญา นราฐปนนท์
2558
งบ สกว.
15
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา   สุพาพร ลอยวัฒนกุล
2558
ทุนสนับสนุนจาก มรภ.ยะลา
16
รูปแบบความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความผูกพันองค์การที่ส่งผล ต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา โรงแรมเขตภาคตะวันออก   พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
2558
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
17
การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านและกำนันในจังหวัดฉะเชิงเทรา   อำนวย ปาอ้าย
2558
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
18
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออก   กิตติวงค์ สาสวด
2558
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
19
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สายพันธุ์มะม่วงที่ปลูกในจังหวัด ฉะเชิงเทรา   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2558
งบแผ่นดิน
20
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องแบบจำลองกระบวนการ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
2557
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์