เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท

 
รายชื่อโครงการวิจัย


พบข้อมูลจำนวน 48 แถว
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
21
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนใน กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ   ครรชิต มาระโภชน์
2557
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
22
การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการ และพนักงานของรัฐ   อำนวย ปาอ้าย
2557
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
23
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์
2557
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
24
รูปแบบการพัฒนาการยกระดับความสุขของประชากร : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   ประสาน นันทะเสน
2557
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
25
การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์การและการมุ่งเน้นลูกค้าของพนักงานผู้ให้บริการ ระหว่างองค์การธนาคารพาณิชย์และองค์การธนาคารของรัฐ   วิชุดา จันทร์เวโรจน์
  ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
  นิชชิชญา นราฐปนนท์
2557
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
26
ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2556
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
27
ความรู้เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของลูกจ้างและนายจ้างและการประยุกต์ใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตราย: การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง   จารุต ฐิติวร
  กิตติวงค์ สาสวด
2556
งบแผ่นดิน
28
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา   ปรัชญาเมธี เทียนทอง
2555
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
29
การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   ครรชิต มาระโภชน์
2555
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
30
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวปลอดสาร ตำบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา   ประสาน นันทะเสน
2554
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
31
การวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์   อำนวย ปาอ้าย
2554
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
32
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   อำนวย ปาอ้าย
2554
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
33
รูปแบบการดำเนินชีวิต และความต้องการบริการดูแลอำนวยความสะดวก ของคนวัยชราในชุมชนเมืองกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ   อรนุช กฤตยขจรสกุล
  อำนวย ปาอ้าย
2554
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
34
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2553
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
35
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการของธุรกิจโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
2553
ไม่พบข้อมูล
36
การศึกษาความเป็นไปได้เเละเเนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วิทยาเขตบางคล้า   กิตติวงค์ สาสวด
2553
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
37
ประสิทธิผลของละครเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเยาวชน   ธนัช ถิ่นวัฒนากูล
2553
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
38
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการค้า   ประสาน นันทะเสน
2552
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
39
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอาง จากระบบการขายตรง   อำนวย ปาอ้าย
2552
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
40
อุบัติภัยในการทำงานและการป้องกันของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก   อำนวย ปาอ้าย
2552
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์