เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท

 
รายชื่อโครงการวิจัย


พบข้อมูลจำนวน 49 แถว
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
41
อุบัติภัยในการทำงานและการป้องกันของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก   อำนวย ปาอ้าย
2552
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
42
ภูมิปัญญาด้านการสื่อสารวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทนิทานพื้นบ้านและนิทานปริศนา   นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร
2552
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
43
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2551
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
44
วิจัยและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา   อำนวย ปาอ้าย
2551
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
45
คุณภาพชีวิตในการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
  กิตติวงค์ สาสวด
2550
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
46
การศึกษาสถานการณ์และความต่อเนื่องในการแก้ปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา-ชลบุรี   อำนวย ปาอ้าย
2550
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
47
ความพึงพอใจของนักศึกษา กศ.พท. ต่อการให้บริการของศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   อรนุช กฤตยขจรสกุล
2550
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
48
การศึกษารูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายการวิทยุ “เวลาราชนครินทร์” ตามความต้องการของกลุ่มผู้ฟัง   นภรภิสฏ์ ลัภกิตโร
2550
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
49
การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย   ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
  นิชชิชญา นราฐปนนท์
  วิชุดา จันทร์เวโรจน์
0
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์