เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท


รายชื่อนักวิจัย

พบข้อมูลจำนวน 53 แถว
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
1
กรรณิการ์ มาระโภชน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
กาญจนา พึ่งผลสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
3
กิตติวงค์ สาสวดเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
4
คมสันต์ ธีระพืชการจัดการ
5
ครรชิต มาระโภชน์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
6
จัดการ หาญบางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
จารุต ฐิติวรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8
ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
9
ชุติมา นุตยะสกุลการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10
ณฐ สบายสุขนิเทศศาสตร์
11
ณัฐพล บัวเปลี่ยนสีการจัดการ
12
ดวงฤดี จำรัสธนสารการเงินและการบัญชี
13
ดาเรศ วีระพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
ทักษินาฏ สมบูรณ์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
15
ทัศนวรรณ ทัศนะพงษ์สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์