เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท


รายชื่อนักวิจัย

พบข้อมูลจำนวน 53 แถว
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
16
ธนัช ถิ่นวัฒนากูลนิเทศศาสตร์
17
ธนเดช กังสวัสดิ์บริหารธุรกิจ (MBA)
18
ธรรมรัตน์ สิมะโรจนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19
ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์การเงินและการบัญชี
20
นภรภิสฏ์ ลัภกิตโรนิเทศศาสตร์
21
นวพร ม่วงทองสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
22
นิชชิชญา นราฐปนนท์บริหารธุรกิจ (MBA)
23
ประสาน นันทะเสนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
24
ปรัชญาเมธี เทียนทองการตลาด
25
ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26
ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
27
ปิยะภัทร คงแสนคำนิเทศศาสตร์
28
พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
29
พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศการเงินและการบัญชี
30
ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์การท่องเที่ยวและการโรงแรม
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์