เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท


รายชื่อนักวิจัย

พบข้อมูลจำนวน 53 แถว
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
31
รัชฎาพร วงษ์โสพนากุลการท่องเที่ยวและการโรงแรม
32
วนิดา รุ่งแสงการจัดการ
33
วรรณโณ ฟองสุวรรณบริหารธุรกิจ (MBA)
34
วัชราภรณ์ สิงห์สำราญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
35
วัฒนา พิลาจันทร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
36
วาริน ภารสุคนธ์สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
37
วิชุดา จันทร์เวโรจน์การจัดการ
38
ศิริพร อัศวจารุวรรณสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
39
สมพร ศิริวราสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
40
สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41
สินีนาถ เริ่มลาวรรณบริหารธุรกิจ (MBA)
42
สิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษรสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
43
สิริวรรณ ชวลิตเมธาการเงินและการบัญชี
44
สุขิฏฐา วิริยะไกรกุลนิเทศศาสตร์
45
สุชานาถ พัฒนาวงศ์งามการจัดการ
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์