เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท


รายชื่อนักวิจัย

พบข้อมูลจำนวน 53 แถว
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
46
สุพรรัตน์ วงษ์ศรีการจัดการ
47
สุพาพร ลอยวัฒนกุลการตลาด
48
อรนุช กฤตยขจรสกุลการตลาด
49
อัจนา ปราชญากุลการเงินและการบัญชี
50
อำนวย ปาอ้ายการตลาด
51
อโนชา กรันย์ชาครสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
52
โชคชัย ศรีอนันต์การตลาด
53
ไตรภพ โคตรวงษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์