เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท

 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย


พบข้อมูลจำนวน 18 แถว
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
เผยแพร่ปี
1
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
  จัดการ หาญบาง
2561
2
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา   กิตติวงค์ สาสวด
  ประสาน นันทะเสน
2561
3
การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย   ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
  นิชชิชญา นราฐปนนท์
  วิชุดา จันทร์เวโรจน์
2559
4
การพัฒนาโมเดลการจัดทำตัวชี้วัดในงานทรัยากรมนุษย์ขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย   ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2559
5
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุสาหกรรมภาคตะวันออก   ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
2559
6
ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2559
7
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องแบบจำลองกระบวนการ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
2559
8
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา   สุพาพร ลอยวัฒนกุล
2559
9
Behavior and Satisfaction of Thai Tourists Towards Cultural Tourism Through Homestays in a Community Enterprise in Thailand   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
2559
10
The Job Embeddedness-turnover intentions relationship: Evidence from Thailand   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
2559
11
ความรู้เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของลูกจ้างและนายจ้างและการประยุกต์ใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตราย: การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง   จารุต ฐิติวร
  กิตติวงค์ สาสวด
2559
12
The factors attributing the Successful Management for Mango Orchards in Chachoengsao Province, Thailand   สุชานาถ พัฒนาวงศ์งาม
2559
13
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สายพันธุ์มะม่วงที่ปลูกในจังหวัด ฉะเชิงเทรา   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2559
14
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา   สุพาพร ลอยวัฒนกุล
2558
15
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2556
16
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2554
17
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา   ปรัชญาเมธี เทียนทอง
0
18
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการของธุรกิจโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
0
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์