เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประเภท

 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย


พบข้อมูลจำนวน 15 แถว
ลำดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
เผยแพร่ปี
1
การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย   ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
  นิชชิชญา นราฐปนนท์
  วิชุดา จันทร์เวโรจน์
2559
2
การพัฒนาโมเดลการจัดทำตัวชี้วัดในงานทรัยากรมนุษย์ขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย   ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
2559
3
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุสาหกรรมภาคตะวันออก   ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
2559
4
ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์: กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2559
5
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องแบบจำลองกระบวนการ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
2559
6
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา   สุพาพร ลอยวัฒนกุล
2559
7
Behavior and Satisfaction of Thai Tourists Towards Cultural Tourism Through Homestays in a Community Enterprise in Thailand   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
2559
8
The Job Embeddedness-turnover intentions relationship: Evidence from Thailand   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
2559
9
ความรู้เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของลูกจ้างและนายจ้างและการประยุกต์ใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตราย: การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง   จารุต ฐิติวร
  กิตติวงค์ สาสวด
2559
10
The factors attributing the Successful Management for Mango Orchards in Chachoengsao Province, Thailand   สุชานาถ พัฒนาวงศ์งาม
2559
11
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา   สุพาพร ลอยวัฒนกุล
2558
12
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2556
13
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
2554
14
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคเนื้อแพะของผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา   ปรัชญาเมธี เทียนทอง
0
15
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการของธุรกิจโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย   สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
0
Copyright  © 2017 All Rights Reserved. พัฒนาโดย นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา และนายจัดการ  หาญบาง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์